Sekretesspolicy och Cookies

1. Allmänt

I den följande sekretesspolicyn informerar Ferratum Bank p.l.c. (eller i det följande ”vi” eller "Ferratum") om insamling, användning och bearbetning av dina personuppgifter när du kommer till webbplatsen www.ferratumbank.com (nedan kallad "Webbplats") och/eller Ferratums mobila webbapplikation (nedan kallad "Webbapp") eller när du använder den banktjänst som erbjuds av Ferratum via Webbplatsen/Webbappen (nedan kallad "Tjänster").

Principerna gäller om du använder, har använt eller har uttryckt en intention att använda eller om du på något annat sätt har att göra med produkterna och tjänsterna som erbjuds av Ferratum, även innan dessa principer trädde i kraft.

2. Definitioner

a) Kund: En fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en intention att använda produkterna och tjänsterna som erbjuds av Ferratum;

b) Avtal: Ett avtal som slutits mellan Ferratum och Kunden;

c) Personuppgiftsansvarig: Ferratum är Personuppgiftsansvarig med ansvar för Behandlingen av dina

Personuppgifter inom kontexten för GDPR och Dataskyddslagen;

d) Dataskyddslagen: Kapitel 440 i Maltas lagstiftnig – Dataskyddslag;

e) Dataskyddsförordningar: Alla gällande lagar och förordningar som reglerar behandling av

Personuppgifter, inklusive men inte begränsat till GDPR och Dataskyddslagen;

f) Registrerad person: en identifierad eller identifierbar fysisk person som Personuppgifterna gäller;

g) Ferratum: Ferratum Bankp.l.c., Malta Registry of Companies code C 56251, adress ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta, telefon: 020 20 21 21, e-post: kundservice@ferratumbank.se;

h) GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter;

i) Personuppgifter: All information som rör en Registrerad person;

j) Behandling: Alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder som utförs på Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, på automatiserade sätt eller ej, som insamling, inspelning, lagring, ändring, att ge åtkomst till, göra förfrågningar, överföra, visa etc.. Behandlingen av dina Personuppgifter regleras av Maltas lagstiftning;

3 Syftet bakom att behandla dina Personuppgifter

Vi bearbetar dina Personuppgifter för att tillhandahålla Tjänster och ständigt förbättra kvaliteten på våra Tjänster, samt uppfyllandet av Ferratums lagstadgade skyldigheter, för att skydda Ferratums rättigheter. Vi bearbetar också dina Personuppgifter för marknadsföring, förutsatt att du har gett oss ditt fria, specifika, införstådda och explicita samtycke.

4. Den rättsliga grunden för att behandla dina Personuppgifter

I enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen (Data Protection Act) och GDPR, som reglerar Ferratum Bankens verksamhet, behandlas dina Personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

a) Behandling av dina Personuppgifter på grundval av frivilligt, specifikt, informerat och uttryckligt godkännande för ett eller flera syften, (t.ex. för marknadsföringssyften och för att utföra marknadsundersökningar, förbereda statistiska studier och analyser av kundgrupper, marknadsandelar av produkter och tjänster och andra finansiella indikatorer, såväl som för rapportering och riskhantering för att bättre förstå kundens förväntningar och utveckla våra modeller, produkter, tjänster och processer);

b) Behandling är nödvändig för verkställandet av det Avtal som Kunden ingått eller för att vidta åtgärder på begäran av den enskilda individen innan Avtalet ingås. Detta innefattar att korrekt identifiera dig och att utföra kredit- och riskkontroller och bedömningar av dig för att avgöra om och på vilka villkor avtalet ska ingås,

c) Behandling är nödvändig för efterlevnad av rättsliga förpliktelser som Ferratum lyder under i egenskap av Personuppgiftsansvarig. Ferratum Banks rättsliga och reglerande ansvar innefattar, men är inte begränsat till, de krav som följer av gällande lagar och förordningar som reglerar kreditinstitutioner, såsom ansvaret att rapportera till tillsynsmyndigheter, åtgärder mot penningtvätt (AML) och regler om finansiering av terrorism och regleringar för att korrekt identifiera kunden (KYC) och att försäkra oss om din tillförlitlighet och kreditvärdighet,

d) Behandling är nödvändig för att uppnå de rättmätiga intressen som bedrivs av Ferratum. I detta avseende kan Behandling också innefatta: (i) att kontrollera att du är tillförlitlig och kreditvärdig; (ii) att samla in summor som du är skyldig Ferratum; och (iii) att skydda Ferratums rättigheter att etablera, utöva och försvara rättsliga krav.

5. Vilken typ av Personuppgifter och information behandlar vi och hur länge?

5.1. Informativ användning av vår Webbplats och Webbapp

Om du besöker vår Webbplats och/eller Webbapp enbart av informationsskäl (och inte förfrågar dig om Tjänster från Ferratum) kommer vi inte att behandla några Personuppgifter från dig med undantag för de uppgifter som din webbläsare eller din användarenhet sänder för att aktivera ditt besök på Webbplats eller Webbapp. I sådant fall kommer följande data att överföras till Ferratum.

• Din IP-adress

• Datum och tid för förfrågan

• Tidszonskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)

• Innehållet i förfrågan (specifik sida)

• Åtkomststatus/http statuskod

• Överföringsvolym

• Webbplats (från vilken förfrågan kommer)

• Webbläsare

• Operativsystem

• Språk i och version av webbläsarprogrammet

• Reklamidentifierare (IDFA).

Dessutom kommer cookies att lagras på din slutenhet med hjälp av Webbplats och Webbapp. Du hittar mer information om "Cookies" under punkt 13 nedan.

5.2. Datainsamling med avseende på Tjänster

5.2.1. I enlighet med bestämmelserna i GDPR ska Ferratum, om du använder vår Webbplats eller Webbapp för att tillhandahållas Tjänster, behandla dina Personuppgifter bara I den utsträckning det är nödvändigt för att låta oss förse dig med den önskade och bästa möjliga tjänsten. Beroende på typen av Tjänst (t.ex.: checkkonto, checkräkningskredit, sparkonto inklusive sparmål och tidsbunden inlåning) kan följande Personuppgifter behandlas:

• Identifieringsuppgifter (t.ex. ditt namn, personnummer, födelsedatum, födelseort, nationalitet, information om och kopia av identifieringsdokument, resultat av ansikts/IDigenkänning, röst, bild, video, underskrift, adress),

• Kontaktuppgifter (t.ex. din adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk),

• Bankuppgifter (t.ex. bank-ID, bankens namn, kontoinnehavare, kontonummer, transaktionsinformation från ditt bankkonto),

• Ekonomiska uppgifter (t.ex. månadsinkomst, månadsutgifter för boende, andra månadsutgifter, månadsutgifter för andra lån,, totala månadsutgifter, månadssaldo),

• Uppgifter om tillgångars ursprung (t.ex. uppgifter om arbetsgivare, transaktionspartners, affärsaktiviteter och faktiska förmånstagare, uppgifter som visar källan till din inkomst och förmögenhet),

• Uppgifter om kreditvärdighet/tillförlitlighet (t.ex. uppgifter om betalningsuppförande, skador som åsamkats Ferratum eller andra personer, uppgifter som låter Ferratum utföra sina rimliga mått och steg gällande penningtvätt och att förhindra finansiering av terrorism och att försäkra sig om överensstämmelse med internationella sanktioner, inklusive syftet med affärsrelationen och huruvida Kunden är en politiskt utsatt person),

• Uppgifter som samlats in vid utförandet av ett lagligt krav (t.ex. information som tagits emot vid förfrågningar från undersökande myndigheter, notarier, skattemyndigheter, domstolar och fogdar),

• Kommunikationsuppgifter (t.ex. e-postmeddelanden, inspelningar av telefonsamtal),

• Uppgifter som infogats när du loggar in på ditt onlinekonto,

• Uppgifter relaterade till tjänsterna (t.ex. utförande av Avtalet eller misslyckandet av detta, transaktionshistorik, inskickade ansökningar, förfrågningar och klagomål).

5.2.2. Telefonsamtal med kunder kan registreras för att vi ska kunna övervaka kundtillfredsställelsenivåer och åtgärda dina reklamationer. Dessa register kommer att lagras under den period som stipulerats enligt lag. Du kan hitta ytterligare information om registreringarna av telefonsamtal i tabellen nedan:

Syfte

Arkiveringsperiod

Lösa klagomål

6 år från datumet då klagomålet löstes

Kvalitetskontroll

5 år från inspelningsdatumet

Insamling

2 år från inspelningsdatumet


6. Direkt marknadsföring

Vi behandlar bara dina Personuppgifter även för marknadsföringssyften om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, som också kan meddelas elektroniskt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke inför framtiden utan att ange en anledning och utan att det kostar någonting.

Vi kan skicka marknadsföringsmaterial till dig om du har valt att få sådant material.

Vi kan använda dina personuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) som erhålls från vår Webbplats eller Webbapp för att skicka meddelanden och reklaminformation om våra Tjänster med traditionella metoder, e-post, och/eller SMS eller MMS, eller sociala medier, baserat på ditt frivilliga medgivande.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande och begära att inte få marknadsföringsmeddelanden genom:

a) Skriftlig kommunikation till den adress som anges nedan, inklusive e-post och/eller telefonnummer samt ordalydelsen "UNSUBSCRIBE":

FERRATUM BANK p.l.c.

ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta

b) Telematisk kommunikation via kontaktformuläret som ingår i webbavsnittet "Kontakt", med meddelandet "UNSUBSCRIBE" i ämnesraden och med tillhandahållande av all information som nämns i stycket ovan.

Om du på något av sätten som anges ovan väljer att inte få information för marknadsföringssyften, kommer dina Personuppgifter inte längre behandlas för marknadsföringsändamål och vi kommer att vederbörligen informera våra partners.

Notera att ett tillbakadraget samtycke inte påverkar lagligheten för behandling baserad på samtycke innan det drogs tillbaka.

All vår personal ansvarar för att upprätthålla Kundens konfidentialitet, och alla tredje parter som används av Ferratum, såsom våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer, är bundna enligt lag att hålla all personlig information konfidentiell.

7. Utlämnande av Personuppgifter

Ferratum lämnar bara ut dina Personuppgifter till tredje part: (i) om det krävs enligt gällande lagstiftning (t.ex. när Ferratum måste dela dina Personuppgifter med myndigheterna), i synnerhet för att skydda integriteten för Webbplats/Webbapp och hjälpa myndighetsorgan, rättsvårdande myndigheter och/eller tillsynsmyndigheter i deras undersökningar eller eventuella undersökningar avseende den allmänna säkerheten, givet att sådant utlämnande bara medges till rätt auktoriteter, eller (ii) med ditt samtycke.

I fallet (ii) ovan ska Ferratum Bank inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part för några andra syften, såsom marknadsundersökningar eller andra marknadsföringssyften.

Information om dina finansiella uppgifter ska inte delas med tredje part, såvida det inte krävs enligt lag eller du har gett ditt särskilda medgivande.

8. Överföring av personuppgifter utanför EES

Ferratum Bank överför personuppgifter till Ferratum-koncernens entiteter och andra mottagares entiteter som förser oss med tjänster (inklusive att ge åtkomst till personuppgifter från) utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. till Australien, Brasilien, USA, Kanada, Indien, Schweiz, Japan, Singapore, Filippinerna. Detta inkluderar att ge åtkomst till personuppgifter från sådana länder. Men vi gör bara detta om det finns laglig grund för det, inklusive till en mottagare som är: (i) i ett land som erbjuder tillräcklig skyddsnivå för Personuppgifter, eller (ii) under ett organ som uppfyller EU-kraven för överföring av Personuppgifter utanför EU.

Du kan få mer information om överföringen av personuppgifter utanför EU genom att kontakta Ferratum Bank på kontaktuppgifterna nedan.

9. Kvarhållning av uppgifter

Ferratum Bank kvarhåller dina personuppgifter i enlighet med branschens riktlinjer så länge som är nödvändigt för de syften för vilka uppgifterna samlades in eller så länge det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller så länge lagen föreskriver det. Notera att om samma personuppgifter behandlas för flera syften kommer personuppgifterna att kvarhållas under längsta möjliga kvarhållningsperiod.

I enlighet med den maximala begränsningsperioden från EU-direktivet om förebyggande av användning av finanssystemet i syfte att ägna sig åt penningtvätt eller finansiera terrorism ska Ferratum Bank kvarhålla alla personuppgifter som är relaterade till sådana lagstadgade skyldigheter i 5 år, enligt den gällande lokala lag som implementerar AML-direktivet ovan, från det datum din relation har avslutats, eller en misstanke angavs, beroende på vilket som skedde senast,

Om du ansöker om och öppnar ett bankkonto via videokonferens spelas ljudet från videokonferensen in för överensstämmelse och för att förebygga penningtvätt. I så fall lagras ljudinspelningarna, och dina personuppgifter som finns däri, under en period av 5 år från det att ditt avtal med Ferratum Bank upphör, i enlighet med kraven i lagstiftningen om förebyggande av penningtvätt, kapitel 373 i Maltas lagstiftning. Om du ansöker om och öppnar ett bankkonto via videokonferens som boende i Spanien måste Ferratum lagra de relevanta video- och ljudinspelningarna och dina Personuppgifter under en period av 10 år från det att ditt kontrakt med Ferratum Bank upphör, i enlighet med lagen om att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, nr 10/2010 av 28 april publicerad i statens officiella tidning 29 april 2010.

I enlighet med den maximala begränsningsperioden för anspråk som uppstår ur en transaktion om den ansvarige personen avsiktligt svek personens skyldigheter, och för anspråk som uppstår ur lagstiftning, ska Ferratum Bank kvarhålla alla personuppgifter som gäller alla sådana civilrättsliga anspråk i högst 2 år, oavsett om sådana civilrättsliga anspråk uppkommer ur en brottslig handling, eller under den maximala tidsperiod då den aktuella handlingen är struken från lagstiftningen, oavsett om sådana civilrättsliga anspråk uppkommer ur en brottslig handling, med start det datum då anspråket förfaller.

10. Kundens rättigheter med avseende på databehandling

Du ska beviljas, i den omfattning som tillåts enligt gällande lagar och förordningar, de rättigheter som anges nedan med avseende på dina Personuppgifter:

a) att få öppen information, inklusive denna Integritetspolicy, som syftar till att ge dig all relevant information om vår databehandling på ett koncist, öppet, förståeligt och lättåtkomligt sätt, på ett tydligt språk,

b) till åtkomst, vilket betyder att du har rätt att få bekräftelse från Ferratum Bank om huruvida dina Personuppgifter behandlas eller ej,

c) till rättelse, vilket betyder att Ferratum Bank har skyldighet att korrigera felaktigheter i dina Personuppgifter. Med beaktande av behandlingens syften, har du rätt att se till att ofullständiga Personuppgifter kompletteras. Observera att du utan dröjsmål ombeds meddela oss om eventuella ändringar i dina Personuppgifter,

d) till borttagande (‘rätt att glömmas bort’) Du har rätt att begära att Ferratum Bank raderar dina Personuppgifter med omedelbar verkan. Observera att det finns olika rättsliga förpliktelser som grundar sig på lagstiftning som Ferratum Bank måste efterleva. Detta innebär t.ex. att dina Personuppgifter för identifiering inte ska ingå i tillämpningsområdet för denna rättighet,

e) till begränsning av behandling Du har rätt att be Ferratum Bank att begränsa Databehandlingen om du bestrider exaktheten i dina Personuppgifter som innehas av Ferratum, fram till dess att deras exakthet har verifierats,

f) till dataportabilitet; detta innebär att du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt format och att du har rätt att utan något hinder från vår sida överföra de Personuppgifterna till en annan personregisteransvarig som fått tillgång till Personuppgifterna och vars behandling grundar sig på ditt godkännande, eller på ett Kontrakt, även om behandlingen utförs automatiskt;

g) till att invända, detta betyder att du när som helst har rätt att invända, på grunder som avser din särskilda situation, mot att vi behandlar dina Personuppgifter om Behandlingen skulle vara nödvändig för syftet av våra eller en tredje parts rättmätiga intressen; du har rätt att när som helst invända mot Behandlingen av dina Personuppgifter för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering.

Om du tror att dina rättigheter har kränkts kan du lämna ett klagomål hos:

- vår Kundtjänstservice eller

- vår Dataskyddsansvarige eller;

- Informationskontoret och Dataskyddskommissionären eller; - Domstol om du tror att dina rättigheter har kränkts.

11. Ändringar i denna Integritetspolicy

Om Ferratum Banks praxis för behandling av personuppgifter ändras eller om det finns behov av att ändra dessa principer enligt gällande lag, praxis eller riktlinjer som utfärdas av ansvariga myndigheter, har Ferratum Bank rätt att ensidigt ändra dessa principer när som helst. I sådana fall kommer Ferratum Bank att meddela dig detta per e-post senast en månad innan det att ändringarna träder i kraft.

12. Förfrågningar och kontaktinformation

Om du inte är nöjd med informationen om de dataskyddsåtgärder som läggs fram i denna policy, eller om du har några frågor om insamlandet, behandlingen och/eller användningen av dina personuppgifter, var god kontakta oss. Vi kommer att göra så gott vi kan för att svara på dina frågor så snart som möjligt och implementera dina förslag. Kontakta oss via post, e-post eller telefon på:

Postadress:

Ferratum Bank p.l.c.

ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, MALTA

Telefon: 020 20 21 21

E-post: kundservice@ferratumbank.se.

Ferratum Bank har anlitat en dataskyddsansvarig som du också kan kontakta gällande samma frågor på följande kontaktuppgifter: dpobank.se@ferratumbank.se.

13. Cookies

13.1. Vad är cookies?

Cookies är textfiler av de typer som beskrivs under punkt 13.2. nedan och som skickas av Webbplats/Webbapp för syftet under punkt 13.3. nedan och som sparas på användarens enhet (härefter: "Cookies"). Webbplats och Webbapp har inte tillgång till andra filer på användarens enhet. Innehållet i Cookies möjliggör inte identifiering av användaren.

13.2. Varför används cookies?

Webbplats och Webbapp använder cookies till att:

• Producera statistik som används för att optimera och modifiera Tjänster för att bättre anpassa dessa till användarnas behov.

• Underhålla Webbplats och Webbapp;

• Optimera de verktyg som används på Webbplats och Webbapp (t ex kalkylatorer).

13.3. Typer av cookies

Webbplats och Webbapp använder följande cookies:

• Session – är tillfälliga och finns kvar på din enhet tills du lämnar Webbplats/Webbapp eller inaktiverar programvaran (webbläsaren).

• Permanenta – de sparas i användarenheten under den tid som anges i parametrarna för filen eller tills de tas bort manuellt av användaren.

• Externa enheters cookies (tredje parts cookies)/Annons – filer från t.ex. servrar, företag och tjänsteleverantörer som arbetar med ägaren av Webbplats och Webbapp. Dessa filer möjliggör för Ferratum att anpassa annonserna enligt användarnas preferenser och vanor. De gör också att man kan utvärdera annonseringens effektivitet (t ex för att räkna hur många som klickade på annonsen och gick till Webbplats och Webbapp).

13.4 Referens till andra webbplatser

Webbplats och Webbapp kan innehålla referenser till andra webbplatser som använder sina egna integritets- och cookie-policyer. Vi rekommenderar att du bekantar dig med var och en av dessa policyer eftersom vi inte kommer att åta oss något ansvar för dessa webbplatsers aktiviteter och tillvägagångssätt.

13.5 Inaktivering av cookies

Du kan inaktivera cookies i din webbläsarkonfiguration, men du kanske därefter inte kan använda alla eller vissa av våra Tjänster.

13.6 Cookies från Google Analytics

För att optimera sitt interneterbjudande använder Ferratum Bank Google Analytics och Google Tag Manager webbanalystjänster tillhandahållna av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat ”Google”). Google Analytics och Google Tag Manager använder också "Cookies": textfiler som sparas på din dator och som gör att vi kan analysera din användning av Webbplats/Webbapp.

Informationen som cookien producerar om din användning av Webbplats (inklusive din IP-adress) och Webbapp överförs till och lagras på en Google-server i USA. Google använder sådan information för att analysera användningen av Webbplats/Webbapp, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för Webbplats-/Webbappoperatörer och för att erbjuda ytterligare tjänster relaterade till användningen av Webbplats/Webbapp och internet. Dessutom kan Google överföra sådan information till tredje part om det krävs av lagstiftningen eller om sådana tredje parter behandlar relevant information på Googles vägnar. Google ska under inga omständigheter länka din IP-adress till andra uppgifter som man innehar.

Genom att använda denna Webbplats/Webbapp accepterar du att de uppgifter som samlas in om dig kan behandlas av Google på det sätt och för det syfte som beskrivs ovan. Du kan förhindra lagring av Cookies genom att konfigurera din webbläsares programvara i enlighet därmed. Vi påpekar emellertid härmed att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på Webbplats/Webbapp fullt ut. Vidare kan du förhindra Googles insamling av data som genereras av den cookie som är relaterad till din användning av vår Webbplats (inkl. IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google, genom nedladdning och installering av den webbläsarplugin som finns tillgänglig via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl.

Du hittar mer detaljerad information om detta här:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (allmän information om Google Analytics och dataskydd).

På Webbplats/Webbapp utvidgas Google Analytics med koden "gat.anonymizeIp ();" för att garantera en anonymiserad samling av IP-adresser (så kallad IP Masking).

13.7. Cookies från Adjust

Webbapp använder Adjust användarstatistik och analysteknologi från adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin (härefter: "Adjust"). När du lanserar Webbapp, samlar Adjust in installations- och händelsedata såsom ”app hämtad från iOS- och Android-mobil” för att hjälpa oss på Ferratum förstå hur användare interagerar med Webbapp och för att optimera och analysera mobila annonskampanjer. För sådan analys använder Adjust ditt anonymiserade (hashed) ID för IDFA eller Google Play Services, och din anonymiserade (hashed) IP- och MAC-adress. De hashes som används är enkelriktade hashes och det går inte att identifiera dig eller din mobila enhet individuellt.

14. Insticksprogram för sociala media, funktioner och tjänster

14.1. Användning av insticksprogram för Facebook

Insticksprogram från det sociala nätverket Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) är integrerade i våra Tjänster. Du kan känna igen insticksprogrammen för Facebook på Facebook-logon eller "Gilla"-knappen på vår sida. Du hittar en översikt över insticksprogrammen för Facebook här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om du besöker Webbplats eller Webbapp och klickar på insticksprogrammet för Facebook, kommer din webbläsare att direktanslutas till Facebook-servern. Facebook får på så sätt information om att du har besökt Webbplats eller Webbapp med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ""Gilla"-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på Webplatssidorna till din Facebook-profil. Därigenom kan Facebook koppla ditt besök på Webbplats eller Webbapp till ditt användarkonto. Som tillhandahållare av Tjänster får Ferratum inte någon information om innehållet i de data som överförts eller hur de används av Facebook. Du hittar ytterligare information om detta i Facebook’s Privacy Policy på http://facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla besöket på våra Tjänster till ditt användarkonto på Facebook, ber vi dig logga ut från ditt användarkonto på Facebook.

14.2. Användning av Twitter

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade i Tjänster. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att du använder Twitter och "re-tweet"funktionen kopplas de webbplatser du besökt till ditt Twitter-konto och meddelas till övriga användare. Data överförs därvid även till Twitter.

Som tillhandahållare av Tjänster får Ferratum inte någon information om innehållet i de data som överförts eller hur de används av Twitter. Du hittar ytterligare information om detta i Twitter’s Privacy Policy på http://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar för Twitter i kontoinställningarna på http://twitter.com/account/settings.

14.3. Användning av Instagram

Instagram-tjänstens funktioner är integrerade i Tjänster. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (härefter: "Instagram"). Om du är inloggad på ditt Instagramkonto, kan du länka innehållet på Webbplatssidorna till din Instagram-profil genom att klicka på Instagramknappen. Därigenom kan Instagram koppla ditt besök på Tjänster till ditt användarkonto. Som tillhandahållare av Tjänster får Ferratum inte någon information om innehållet i de data som överförts eller hur de används av Instagram.

Du hittar ytterligare information om detta i Instagram’s Privacy Policy: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.4. Användning av ”Salesforce Live Agent”

SalesForce Live Agent (härefter: “Salesforce-Live”) är en chatt-tjänst som tillhandahålls av Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (härefter: ”Salesforce”). Salesforce-Live används av Ferratum för att ansluta dess kunder på Webbplats eller Webbapp med Ferratums kundtjänst. Medan chattsessionen bearbetas, använder Salesforce cookies och samlar in följande användarinformation:

• Kundens fullständiga namn

• Plats (från vilken förfrågan kommer)

• IP-adress

• Datum, start- och sluttid för förfrågan

• Status för förfrågan

• Innehållet i förfrågan (specifik sida)

• Hänvisande Webbplats (från vilken förfrågan kommer)

• Webbläsare

• Operativsystem

• Språk och version av webbläsarprogrammet

• Identifikationsnummer för besökare.

Ytterligare relevant information kan återfinnas i Salesforces integritetspolicy på: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp.


Senast uppdaterad: 31.10.2018

SKAFFA APPEN:

Följ oss