Personvern og retningslinjer for informasjonskapsler | Ferratum Bank

Personvern og retningslinjer for informasjonskapsler

1. Generelt

I følgende Retningslinjer ang. personvern informerer Ferratum Bank p.l.c. (heretter kalt «vi» eller «Ferratum») om innhenting, bruk og behandling av dine personlige data når du går inn på nettstedet www.ferratumbank.com (heretter kalt «nettstedet») og/eller Ferratums mobilnettapplikasjon (heretter kalt «nettapp»), eller når du bruker banktjenesten(e) som Ferratum og tilbyr via nettstedet/nettappen (heretter kalt «tjenesten(e)»).

Retningslinjene gjelder dersom du bruker, har brukt eller har uttrykt at du akter å bruke eller dersom du på annen måte står i et tilknytningsforhold til produktene eller tjenestene Ferratum leverer, og det også før disse retningslinjene trådte i kraft.

2. Definisjoner

a) Kunde: En fysisk person som bruker, har brukt eller har uttrykt en intensjon om å bruke produktene og tjenestene som tilbys av Ferratum.

b) Kontrakt: En kontrakt inngått mellom Ferratum og Kunden.

c) Dataansvarlig: Ferratum er ansvarlig for behandling av dine personlige data innenfor rammen av EUs direktiv om vern av personlige data og datavernloven.

d) Datavernloven: Kapittel 440 i Maltas lover – Datavernloven.

e) Regler ang. datavern: Alle anvendelige lover og regler som regulerer behandling av personlige data. Omfatter, men er ikke begrenset til EUs direktiv om vern av personlige data og datavernloven.

f) Datasubjekt: En identifisert eller identifiserbar naturlig person som personlige data er relatetert til

g) Ferratum: Ferratum Bank p.l.c., registrert i Maltas Foretaksregister under kode C 56251, postadresse; ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta, telefonnr.: +47 800 696 69, e-postadresse: support@ferratumbank.no.

h) EUs direktiv om vern av personlige data: EU-direktiv 2016/679 fra EU-parlamentet og Europarådet av 27. april 2016 ang. vern av naturlige personer mht. behandling av personlige data og mht. fri bevegelse av slike data.

i) Personlige data: Alt av informasjon som gjelder et datasubjekt.

j) Behandling: Enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres i forhold til personlige data eller sett med personlige data, enten ved hjelp av automatiserte midler, for eksempel innsamling, opptak, lagring, endring, tilgang til, forespørsler, overføring, visning osv. Behandling av dine personlige data skal være underlagt Maltas lover.

3. Formålet med innhenting av dine personlige data

Vi behandler dine personlige data for å kunne tilby tjenester og kontinuerlig forbedre kvaliteten på tjenestene våre, i tillegg til å kunne oppfylle Ferratums forpliktelser som framgår av lov, for å sikre Ferratums rettigheter. I tillegg behandler vi dine personlige data til markedsføringsformål, forutsatt at du har gitt ditt frivillige, spesifikke, informerte og uttrykkelige samtykke til dette.

4. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personlige data

I samsvar med bestemmelsene i datavernloven og EUs direktiv om vern av personlige data, som styrer Ferratums rutiner, behandles dine personlige data av følgende juridiske grunner:

a) Behandling av dine personlige data på grunnlag av ditt frie, spesifikke, informerte og eksplisitt gitte samtykke for ett eller flere spesifikke formål (f.eks. for markedsføringsformål og for gjennomføring av markedsundersøkelser, utarbeidelse av statistiske studier og analyser av kundegrupper, markedsandeler av produkter og tjenester og andre finansielle indikatorer, samt rapportering og risikostyring for bedre å forstå kundenes forventninger og utvikle Ferratums modeller, produkter, tjenester og prosesser).

b) Behandling er nødvendig for å konkludere og gjennomføre kontrakten eller for å treffe tiltak på din forespørsel før inngåelse av kontrakten. Dette omfatter korrekt identifisering av deg og utførelse av kreditt- og risikokontroller og vurderinger av deg for å avgjøre om og på hvilke vilkår kontrakten skal inngås.

c) Behandling er nødvendig for å overholde rettslige og forskriftsmessige forpliktelser som Ferratum er underlagt som dataansvarlig. Ferratums rettslige og regulatoriske forpliktelser omfatter, men er ikke begrenset til, de forpliktelsene som følger av gjeldende lover og forskrifter som regulerer kredittinstitusjoner, for eksempel plikter til å rapportere til regjeringer, antihvitvaskings- og terroristfinansieringsregler og forskrifter ang. riktig identifisering av kunden og sikring av kundens tillits- og kredittverdighet.

d) Behandling er nødvendig for å oppnå legitime interesser som Ferratum har. I denne forbindelse kan behandling også omfatte: (i) Kontroll av at du er tillitsfull og kredittverdig; (ii) Inndrivning av beløp du skylder Ferratum; og (iii) Å sikre Ferratums rettigheter til å etablere, utøve og forsvare juridiske krav.

5. Hva slags personlige data behandler vi, og hvor lenge vil de bli behandlet?

5.1. Bruk av Nettstedet og Appen til informative formål

Hvis du besøker Nettstedet og/eller Nettappen kun av informasjonsmessige grunner (og ikke søker om tjenester fra Ferratum), vil ikke Ferratum behandle noen personopplysninger, med unntak av opplysningene som nettleseren eller enheten din sender for å kunne tilrettelegge for besøket ditt på Nettstedet eller i Nettappen. Dermed vil følgende opplysninger bli overført til Ferratum:

• Din IP-adresse

• Dato og klokkeslett for henvendelsen

• Tidssoneforskjell til GMT (Greenwich Mean Time)

• Innholdet i henvendelsen (spesifikk side)

• Tilgangsstatus/http-statuskode

• Volumet av overførte data

• Nettsted (som henvendelsen kommer fra)

• Nettleser

• Operativsystem

• Språk og versjon for nettleserprogramvaren

• IDFA (reklameidentifikator)

I tillegg vil informasjonskapsler lagres på enheten din når du bruker Nettstedet og Nettappen. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler («cookies») i punkt 13 nedenfor.

5.2 Innhenting av data som gjelder Tjenestene

5.2.1 I samsvar med bestemmelsene i EUs direktiv om vern av personlige data: Hvis du benytter Nettstedet og/eller Nettappen for å bruke Tjenestene, vil Ferratum behandle dine personlige data kun i det omfanget som er nødvendig for å kunne gjøre oss i stand til å gi deg den nødvendige og best mulige service. Avhengig av hvilken Tjeneste det er snakk om (f.eks. aktuell konto, overtrekk, sparekonto, inkl. sparemål og termininnskudd), vil følgende typer personlige data kunne bli behandlet:

• Identifikasjonsdata (for eksempel ditt navn, personlig identifikasjonskode, fødselsdato, fødested, nasjonalitet, informasjon om og kopi av identifikasjonsdokument, resultater av gjenkjennelse av ansikt/ID, stemme, bilde, video, signatur, adresse)

• Kontaktdata (f.eks. din postadresse, telefonnummer, e-postadresse, språk for kommunikasjon) • Bankdata (for eksempel bank-ID, navn på bank, kontoinnehaver, kontonummer, transaksjonsinformasjon fra bankkontoen din)

• Finansielle data (for eksempel månedlig inntekt, månedlige boligkostnader, andre månedlige kostnader, månedlige kostnader til andre lån, totalt beløp i månedlige utgifter, månedlig balanse)

• Data angående eiendelers opprinnelse (for eksempel data ang. arbeidsgiver,

transaksjonspartnere, forretningsaktiviteter og faktiske mottakere, data som viser kilde til inntekt og formue)

• Data ang. kredittverdighet/troverdighet (for eksempel data om betalingsadferd, skader forårsaket overfor Ferratum eller andre personer, data som gjør det mulig for Ferratum å utføre sine tiltak for å hindre hvitvasking av penger og forebygge terroristfinansiering og for å sikre overholdelse av internasjonale sanksjoner, herunder formålet med forretningsforholdet og hvorvidt kunden er en politisk eksponert person)

• Data innhentet gjennom forpliktelser som følger av lov (for eksempel informasjon mottatt gjennom henvendelser fra undersøkende organer, notarer, skattemyndigheter, domstoler og fogder)

• Kommunikasjonsdata (for eksempel e-post, telefonsamtaler)

• Data tastet inn for å logge deg inn på din nettbaserte konto

• Data relatert til tjenestene (for eksempel kontraktens oppfyllelse eller manglende oppfyllelse, transaksjonshistorikk, innsendte søknader, forespørsler og klager)

5.2.2. Telefonsamtaler vi har med deg kan bli tatt opp og lagret for å tilrettelegge for effektiv oppfølging av kundetilfredshet og for å løse eventuelle klagesaker. Disse opptakene vil bli lagret i henhold til tidsperioden som er fastsatt ved lov. Du finner mer informasjon vedrørende opptak av telefonsamtaler i tabellen nedenfor.

Formål

Arkiveringsperiode

Opprydding i klager

Seks år fra datoen klagen ble ryddet opp i

Kvalitetskontroll

Fem år fra datoen nedtegnelsen ble gjort

Innsamling

To år fra datoen nedtegnelsen ble gjort


6. Direkte markedsføring

Vi behandler dine personlige data også for markedsføringsformål bare hvis du har gitt oss ditt eksplisitte samtykke, som også kan gis elektronisk. Du kan tilbakekalle ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden uten å oppgi grunn og uten å pådra deg noen kostnader.

Vi kan sende deg markedsføringsmateriell, såframt du har valgt å motta slikt materiell.

Vi kan bruke personopplysningene dine (e-postadresse og/eller mobilnummer) som er innhentet via Nettstedet eller Nettappen til å sende kommunikasjons- og markedsføringsinformasjon om tjenestene via konvensjonelle metoder, på e-post og/eller på SMS/MMS, ev. via sosiale media, basert på ditt frivillige samtykke.

Du har når som helst rett til å trekke ditt samtykke tilbake og be om ikke å motta mer markedsføringskommunikasjon og det kan du gjøre gjennom:

a) Skriftlig kommunikasjon til adressen som er spesifisert nedenfor, der du oppgir e-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt, samt ordet UNSUBSCRIBE:

Ferratum Bank plc

ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, MALTA.

b) Telematisk kommunikasjon gjennom kontaktskjemaet på nettsiden Kontakt, der du oppgir ordet UNSUBSCRIBE som emne, samt all informasjonen som er nevnt i avsnittet ovenfor.

Hvis du uttrykker innvendinger mot noen av de ovennevnte måtene å behandle personopplysninger på med tanke på direkte markedsføring, vil ikke lenger personopplysningene dine behandles for disse formålene, og vi vil også informere partnerne våre om dette.

Vennligst vær klar over at å trekke tilbake sitt samtykke ikke påvirker hjemmelen til å behandle personlige data, basert på samtykke som ble gitt før det ble trukket tilbake.

Alle våre ansatte er ansvarlige for å ivareta kundens konfidensialitet, og alle tredjeparter som hyres inn av Ferratum – som f.eks. samarbeidspartnere og tjenesteleverandører – er juridisk bundet til å holde all personlig informasjon konfidensiell.

7. Deling av personlige data med tredjeparter

Ferratum deler kun dine personopplysninger med tredjeparter: (i) Hvis nødvendig i henhold til gjeldende lov

(f.eks. når Ferratum er forpliktet til å dele personopplysninger med myndighetene), spesielt for å beskytte Nettstedet/Nettappens integritet og å bistå myndigheters organer, tilsynsorganer og/eller tilsynsmyndigheter i deres undersøkelser eller eventuelle undersøkelser vedrørende offentlig sikkerhet, forutsatt at slik opplysning bare vil bli gitt under forsvarlig mandat eller (ii) med ditt samtykke.

I tilfeller som faller inn under (ii) ovenfor, skal Ferratum ikke utlevere dine personopplysninger til tredjepart til andre formål, for eksempel markedsundersøkelser eller andre typer markedsføring.

Informasjon ang. dine økonomiske forhold skal ikke deles med tredjeparter, med mindre vi er forpliktet til å gjøre det gjennom lov eller med ditt spesifikke samtykke.

8. Overføring av personlige data utenfor EØS

Ferratum overfører personlige data til enheter innen Ferratum-gruppen og til Ferratums partnere og/eller tjenesteleverandører (inkludert å gi tilgang til personlige data fra) utenfor EØS, f.eks. til Australia, Brasil, USA, Canada, India, Sveits, India, Japan, Singapore og Filippinene. Dette inkluderer å gi tilgang til personlige data fra slike land. Ferratum gjør det imidlertid bare der det har rettslig grunn til å gjøre det, herunder til en mottaker som befinner seg: (i) I et land som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personlige data; eller (ii) ved hjelp av et verktøy som dekker EUs krav til overføring av personopplysninger utenfor EU.

Du kan få ytterligere opplysninger om overføring av personlige data utenfor EU ved å kontakte Ferratum ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

9. Lagring av data

Ferratum lagrer dine personopplysninger i samsvar med bransjens retningslinjer så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn eller så lenge det er nødvendig for å beskytte sine rettigheter eller så lenge som det kreves av gjeldende lover. Vær oppmerksom på at hvis de samme personlige dataene behandles for flere formål, vil de personlige dataene bli lagret for den lengste lagringsperioden som gjelder.

I samsvar med den maksimale begrensningsperioden iht. EU-direktivet om forebygging av bruk av det finansielle systemet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, skal Ferratum lagre alle personopplysninger knyttet til slik rettslig forpliktelse i 5 år, i samsvar med gjeldende lokale lov som implementerer EU-direktivet ovenfor, fra den datoen kundeforholdet ble avsluttet, eller det er registrert en mistanke, avhengig av hva som skjedde sist.

Hvis du åpner en bankkonto via videokonferanse, skal lydopptak fra den videokonferansen registreres for samsvar og tiltak mot hvitvasking. I dette tilfellet vil lydopptakene og dine personlige data bli lagret i en periode på 5 år fra oppsigelsen av kontrakten med Ferratum Bank, i samsvar med bestemmelsene i lov om forebygging av hvitvasking, kapittel 373 i Maltas lover. Hvis du åpner en bankkonto via videokonferanse som bosatt i Spania, skal Ferratum Bank være forpliktet til å lagre de relevante video- og lydoppføringer og dine personlige data i en periode på 10 år fra oppsigelsen av kontrakten med Ferratum Bank, i overensstemmelse av loven om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, nr. 10/2010 av den 28. april Publisert i Offisielle kunngjøringer den 29. april 2010.

I samsvar med den maksimale begrensningsperioden for krav som oppstår som følge av en transaksjon dersom den forpliktede personen med vilje har brutt mot sine forpliktelser og krav som følge av lov, skal Ferratum lagre personlige data relatert til slike sivile krav i maksimalt 2 år, uansett om slike sivile krav ikke oppstår som følge av et lovbrudd, eller i den maksimale perioden som den aktuelle handlingen er utelukket fra straffeloven i, dersom slike sivile krav stammer fra et lovbrudd, fra den datoen da kravet forfaller.

10. Rettighetene dine når det gjelder databehandling

Du har – i den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lover og forskrifter – de rettighetene som er angitt nedenfor med hensyn til de innhentede personlige dataene.

a) Få tydelig og utvetydig informasjon – noe som omfatter disse Retningslinjene ang. personvern, som tar sikte på å gi deg all relevant informasjon om behandling av personopplysninger på en kortfattet, tydelig og utvetydig, forståelig og lett tilgjengelig måte på et så klart og enkelt språk som mulig.

b) Tilgang til opplysninger – noe som betyr at du har rett til å få en bekreftelse fra Ferratum om hvorvidt vi behandler personlige data som gjelder deg.

c) Rett til oppretting – noe som betyr at Ferratum er forpliktet til å rette opp unøyaktige personlige data som gjelder deg. Med hensyn til formålet med behandlingen av personlige data , har du rett til å få komplettert ufullstendige personlige data. Vi ber deg om at du vennligst gjør oss oppmerksom, uten unødig forsinkelse, på endringer i dine personlige data.

d) Rett til å bli slettet («rett til å bli glemt») – noe som betyr at du har rett til å få Ferratum til å slette dine personlige data uten unødig forsinkelse. Vær oppmerksom på at Ferratum må oppfylle visse juridiske forpliktelser. Dette betyr at f.eks. identifikasjonsrelaterte personopplysninger ikke faller innenfor omfanget av denne rettigheten.

e) Rett til å begrense behandling – noe som betyr at du har rett til å be Ferratum om å begrense behandling av personlige data som banken har om deg hvis du bestrider nøyaktigheten av dem fram til nøyaktigheten av opplysningene kan verifiseres.

f) Rett til dataportabilitet – noe som betyr at du har rett til å motta personlige data som du har gitt oss i et strukturert, vanlig format, og du har rett til å overføre dataene til en annen dataansvarlig uten at vi kan forhindre det, som behandling av personlige data er gitt til og behandlet, basert på ditt samtykke eller på kontrakt, også når behandlingen utføres automatisert.

g) Rett til å motsette seg – noe som betyr at du til enhver tid har rett til å motsette deg, av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, at vi behandler dine personlige data dersom denne behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle våre eller en tredjeparts legitime interesser; du har til enhver tid rett til å motsette deg behandling av personlige data for direkte markedsføring, inkludert profilering.

Dersom du mener at dine rettigheter er krenket, har du rett til å klage til:

- Ferratums kundeservice eller

- Ferratums leder for datavern eller

- Informasjons- og databeskyttelseskommissærens kontor eller

- Domstolene dersom du er av den oppfatning at dine rettigheter er blitt krenket

11. Endringer i Retningslinjer ang. Personvern

Dersom Ferratums rutiner i forhold til behandling av personlige data skulle endres eller det skulle bli behov for å endre disse prinsippene i henhold til gjeldende lovgivning, rettspraksis eller retningslinjer utstedt av kompetente myndigheter, har Ferratum rett til ensidig å endre disse prinsippene når som helst. I så fall vil Ferratum gi deg beskjed via e-post senest en måned før endringene trer i kraft.

12. Henvendelser og kontakt

Ta kontakt med oss hvis du ikke er fornøyd med informasjonen du har fått om foranstaltningene ang. datavern som presenteres i disse retningslinjene, eller hvis du har spørsmål angående innhenting, behandling og/eller bruk av personlige data. Vi vil bestrebe oss på å besvare dine spørsmål så raskt som mulig og å ta hensyn til forslag. Ta kontakt med oss via post, e-post eller telefon på:

Ferratum Bank plc

ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, MALTA

Telefon: (+47) 800 696 69

E-post: support@ferratumbank.no.

Ferratum har utnevnt en leder for datavern som du også kan kontakte ang. samme henvendelser ved hjelp av følgende kontaktopplysninger: dpobank.no@ferratumbank.no.

13. Informasjonskapsler

13.1. Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er tekstfiler av de typene som er beskrevet under punkt 13.2. nedenfor og som sendes av Nettstedet/Nettappen for formålene som beskrives under punkt 13.3. nedenfor og lagres på brukerens enhet (heretter kalt «informasjonskapsler»). Nettstedet og Nettappen har ikke tilgang til andre filer på brukerens enhet. Innholdet i informasjonskapslene tillater ikke identifisering av brukeren.

13.2. Hvorfor brukes informasjonskapsler?

Nettstedet og Nettappen bruker informasjonskapsler til følgende:

• Opprette statistikk, som brukes til å optimalisere og modifisere tjenestene for bedre å kunne tilpasse dem til brukernes behov

• Vedlikeholde Nettsteds- og Nettappøkten

• Optimalisere verktøyene som brukes på Nettstedet og Nettappen (f.eks. kalkulatorer)

13.3. Typer av informasjonskapsler

Nettstedet og Nettappen bruker følgende informasjonskapsler:

• Øktkapsler – midlertidige kapsler som forblir på enheten din til du forlater Nettstedet/Nettappen eller deaktiverer programvaren (nettleseren).

• Permanente kapsler – lagres på brukerenheten i tiden som er angitt i parameterne til filen eller til de slettes manuelt av brukeren.

• Eksterne informasjonskapsler (tredjeparters informasjonskapsler)/annonsekapsler – filer fra f.eks. servere, bedrifter og tjenesteleverandører som samarbeider med eieren av Nettstedet og Nettappen. Disse filene gjør at Ferratum kan tilpasse annonsene i henhold til brukerens preferanser og vaner. De gjør det også mulig å evaluere effektiviteten av annonsering (f.eks. telle hvor mange som har klikket på annonsen og gått til Nettstedet/Nettappen).

13.4. Henvisning til andre nettsteder

Nettstedet og Nettappen kan inneholde referanser til andre nettsteder som har sine egne retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Ferratum anbefaler at du gjør deg kjent med disse konkrete retningslinjene, og Ferratum påtar seg ikke ansvar for rutinene som disse nettstedene benytter.

13.5. Deaktivering av informasjonskapsler

Du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserkonfigurasjonen, men da kan det være at du ikke kan bruke enkelte, eller noen som helst av Tjenestene.

13.6. Informasjonskapsler fra Google Analytics

For å optimalisere internettilbudet sitt bruker Ferratum Bank Google Analytics og Google Tag Manager; nettanalysetjenester fra Google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter kalt «Google»). Google Analytics og Google Tag Manager bruker også informasjonskapsler, som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør at vi kan analysere bruken din av Nettstedet/Appen.

Informasjonen som informasjonskapselen produserer om bruken din av Nettstedet (inkludert IP-adressen din) og Nettappen, overføres til og lagres på en Google-server i USA. Google vil bruke denne informasjonen til å analysere bruken av Nettstedet/Nettappen for å kompilere rapporter om nettstedaktiviteter for operatører av Nettstedet/Nettappen og å tilby ytterligere tjenester som er relatert til bruken av Nettstedet/Nettappen og Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom dette er tillatt ved lov, eller hvis disse tredjepartene behandler relevant informasjon på Googles vegne. Google vil under ingen omstendigheter koble IP-adressen din til andre opplysninger de besitter.

Ved å bruke Nettstedet/Nettappen, godtar du at dataene som er hentet inn om deg kan behandles av Google på måten og til formålet som er beskrevet ovenfor. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å konfigurere nettleserprogramvaren din i henhold til dette. Vi vil imidlertid påpeke at i dette tilfellet kan du ikke bruke alle funksjonene på Nettstedet/Nettappen fullt ut. Du kan også forhindre innhenting av opplysninger som genereres av informasjonskapselen som er relatert til bruken din av nettstedet (inkl. IPadresse) av Google, samt behandling av disse opplysningene fra Googles side, ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl.

Du finner mer detaljert informasjon om dette her:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no (generell informasjon om Google Analytics og datavern).

På Nettstedet/Nettappen blir Google Analytics utvidet med koden "gat.anonymizeIp();" for å garantere anonymisert innhenting av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

13.7. Adjust-informasjonskapsler

Nettappen bruker Adjust-bruksstatistikk og -analyseteknologi fra Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin (heretter kalt «Adjust»). Når du starter Nettappen, henter Adjust inn installasjons- og hendelsesdata som f.eks. «appen ble lastet ned fra en iOS-/Android-mobil» for å hjelpe Ferratum med å forstå hvordan brukerne benytter seg av Nettappen og for å optimalisere og analysere mobilannonsekampanjer. Til slik analyse bruker Adjust din anonymiserte («hashed») IDFA- eller Google Play Services-ID og din anonymiserte («hashed») IP- og MAC-adresse. Slike «hash» som brukes, er enveis, og det er ikke mulig å identifisere deg eller den mobile enheten din spesifikt.

14. Sosiale tilleggsprogrammer, funksjoner og tjenester

14.1. Bruk av Facebook-tilleggsprogrammer

Tilleggsprogrammer fra det sosiale nettverket Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) er integrert i Tjenestene våre. Du kjenner Facebook-tillegg igjen på Facebook-logoen eller «Lik»-knappen på sidene. Du finner en oversikt over Facebook-tilleggsprogrammer her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis du besøker Nettstedet eller Nettappen og klikker på Facebook-tillegget, etableres det en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren. Facebook mottar derved informasjonen om at du har besøkt Nettstedet eller Nettappen med IP-adressen din. Hvis du klikker på Facebook-knappen «Lik» når du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på nettsidene til Facebook-profilen din. Dermed kan Facebook knytte besøket på Nettstedet eller Nettappen med brukerkontoen din. Som leverandør av tjenestene mottar ikke Ferratum noen informasjon om innholdet i opplysningene som overføres eller hvordan Facebook bruker dem. Du finner mer informasjon om dette i Facebooks retningslinjer ang. personvern på http://facebook.com/policy.php

Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne knytte besøket ditt på Tjenestene våre med Facebook-brukerkontoen din, vennligst logg deg ut av Facebook-brukerkontoen din.

14.2 Bruk av Twitter

Funksjonene til Twitter-tjenesten er integrert i Tjenestene. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved å bruke Twitter og funksjonen «re-tweet» blir nettstedene du besøker koblet til Twitter-kontoen din og annonsert til andre brukere. Data overføres dermed også til Twitter.

Som leverandør av tjenestene mottar ikke Ferratum noen informasjon om innholdet i opplysningene som overføres eller hvordan Twitter bruker dem. Du finner mer informasjon om dette i Twitters retningslinjer ang. personvern på http://twitter.com/privacy.

Du kan endre Twitter-personverninnstillingene dine via kontoinnstillingene på http://twitter.com/account/settings.

14.3. Bruk av Instagram

Funksjonene til Instagram-tjenesten er integrert i Tjenestene våre. Disse funksjonene tilbys av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (heretter kalt «Instagram»). Hvis du er logget inn på Instagram-kontoen din, kan du koble innholdet på nettsidene med Instagram-profilen din ved å klikke på

Instagram-knappen. Dermed kan Instagram knytte besøket til tjenestene våre med brukerkontoen din. Som leverandør av Tjenestene mottar ikke Ferratum noen informasjon om innholdet i opplysningene som overføres og hvordan Instagram bruker dem.

Du finner mer informasjon om dette i Instagrams retningslinjer ang. personvern: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.4. Bruk av Salesforce Live Agent

Salesforce Live Agent (heretter kalt «Salesforce-Live») er en chattetjeneste fra Salesforce.com Inc., The

Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (heretter kalt «Salesforce»). SalesforceLive Agent benyttes av Ferratum for å koble kunder på Nettstedet eller Nettappen med Ferratums kundesenter. Under chatteøkten bruker Salesforce informasjonskapsler og innhenter følgende brukerdata:

• Kundens fulle navn

• Sted (hvor henvendelsen kommer fra)

• IP-adresse

• Dato og start- og sluttid for henvendelsen

• Status for henvendelsen

• Innholdet i henvendelsen (spesifikk side)

• Henvisende nettsted (hvor henvendelsen kommer fra)

• Nettleser

• Operativsystem

• Nettleserprogramvarens språk og versjon

• Besøksidentifikasjonsnummer.

Annen relevant informasjon finnes i Saleforces retningslinjer ang. personvern på https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp.


Siste oppdatering: 31.10.2018

LAST NED APPEN:

Følg oss