The World Happiness Report er en årlig rapport som rangerer 155 land etter hvert lands nivå av lykke. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse der folk blir bedt om å svare på spørsmål knyttet til blant annet inntekt, velferd, samfunn, personlig frihet og korrupsjon for å avgjøre hvor lykkelige innbyggerne i en nasjon er.


Siden The World Happiness Report ble gjennomført for første gang i 2012 har de nordiske landene, altså Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island, rangert på topp 10 hvert år. I år er Norge rangert som nummer én foran Danmark, som tidligere har hatt topplasseringen de siste 3 årene.

Så hva er det med disse nordiske landene, og hvorfor rangerer de så høyt i slike studier? Kort sagt, så har alle de nordiske landene et solid velferdssystem og de blir ofte forbundet med god helse, likestilling med tanke på kjønn, høy utdannelse, demokrati, miljø og sikkerhet, i tillegg til lav grad av korrupsjon i næringslivet og i regjeringen.

Et annet viktig komponent som bidrar til et generelt høyt nivå av lykke i de nordiske landene, er tillit.


Den avgjørende tilliten

Når det henvises til tillit i de nordiske landene, gjelder dette tillit mellom ulike mennesker, og tillit til offentlige tjenestemenn. Faktisk så viser rapporten The Prosperity Index fra 2010 at hele 74 prosent av nordmenn, 64 prosent av danskene, 60 prosent av finnene og 56 prosent av svenskene at andre mennesker er til å stole på.

Andreas Bergh, en økonom ved Universitetet i Lund og Research Institute for Industrial Economics, sier at det er "en utbredt oppfatning i befolkningen at folk flest er til å stole på, noe som refererer til folks vilje til å holde inngåtte avtaler, gjennomføre avtalte handler, være ærlige mot andre og oppføre seg på en troverdig måte slik at man blir oppfattet som til å stole på, og andre vil gjøre det samme mot deg.


Så hva er tillit?

Ordboken Merriam Webster definerer tillit som:

• 1. Å stole på noe eller noens karakter, evne, styrke eller sannhet: der tillit er plassert hos andre

• 2. Avhengighet av noe fremtidig eller betinget; håp: stole på fremtidig betaling for leverte varer og tjenester', levert: varer kjøpt på kreditt

• 3. Avtale som inngås av en person til fordel for en annen: kombinasjon av firmaer eller selskaper som er dannet av en juridisk avtale; spesielt: en som reduserer eller truer med å redusere konkurransen Sagt på en annen måte så kan tillit sies å være den følelsen man har av å være sikker på at noen er pålitelig og ærlig.


Å sette tilliten på prøve

I 2013 gjennomførte Reader's Digest et sosialt eksperiment kalt "lommebok-testen”. Eksperimentet ble utført i 16 store byer over hele verden, og gikk ut på at en lommebok med navn, telefonnummer, familiebilde, visittkort og en sum tilsvarende 50 euro, ble "mistet" på et offentlig sted. Målet var å se om lommeboken ville bli returnert til sin rettmessige eier.

Hovedstaden i Finland, Helsingfors, som også var det eneste nordiske landet som deltok i dette eksperimentet, endte på første plass med 11 av 12 lommebøker returnert.


Babyer i barnevogn på gata

Et annet eksempel på tillit kan være de mange historiene på internett fra sjokkerte mennesker som besøker et nordisk land for første gang, og som til sin store forskrekkelse ser babyer ligge alene i en barnevogn utenfor butikken eller kafeen, mens foreldrene sitter inne og koser seg med kaffe eller kake. For besøkende eller innvandrere er dette en type tillit og sosialt samhold som er vanskelig å begripe og være komfortable med. Likevel ser det ut til at dette er en integrert del av de nordiske samfunn.


Åpenhet

Tillit og åpenhet henger nært sammen. Siden 1996 har Transparency International (TI) publisert Corruption Perceptions Index (CPI), en rapport som årlig rangerer land etter oppfattet grad av korrupsjon fra forskningen og deres resultater.

I 2016 ble i alt 176 land vurdert, der Danmark kom på delt førsteplass med New Zealand, etterfulgt av Finland og Sverige på henholdsvis 2. og 3. plass, og Norge på delt femteplass med Singapore.


Hvem forteller sannheten?

Det årlige "Trust Barometer" fra 2013, utført av det globale firmaet Edelman innen markedskommunikasjon, viste at 31.000 respondenter fra 26 ulike markeder verden over, så var det kun 18 prosent som svarte at de stolte på at bedriftslederne forteller sannheten.

Den ovenfornevnte statistikken er en øyeåpner, og den blir alarmerende med tanke på at tallet bare er litt bedre enn de 13 prosentene som sier de stoler på offentlige tjenestemenn.

I et innlegg publisert på ScienceNordic hevder Bo Rothstein, en svensk statsviter og professor ved Universitetet i Oxford, som har forsket på sosial kapital og hvordan samfunn og myndigheter påvirker folks tillit til hverandre, at når vi stoler på offentlige tjenestemenn, stoler vi også mer på hverandre.


Tillit til næringslivet gjør forretningshandel enklere

Når det gjelder forretningshandel, er det unødvendig å si at jo mer man stoler på hverandre, dess lettere vil det være å drive forretning med hverandre. Det er viktig å vite at enhver transaksjon er gjort til det beste for alle parter.

Med en felles tillit ligger samarbeid, og en forståelse for at den ene parten ikke vil prøve å undergrave den andre parten, til grunn. Her ser man tydelig forretninger preget av åpenhet og tillit.

I 1972 sa Nobelprisvinner i økonomi Kenneth Arrow at: “nesten alle kommersielle transaksjoner har i seg et element av tillit, særlig gjelder dette transaksjoner gjennomført over en viss periode. Det kan med troverdighet hevdes at mye av den økonomiske tilbakegangen i verden kan forklares med mangel på gjensidig tillit mellom to parter.” Selvfølgelig vil tillit også ha en positiv påvirkning på en bedrift sine kunder. Journalisten Lou Dubois fra Inc.com skrev i 2010 en artikkel med tittelen: "How to build a corporate culture of trust" der han sier at når tillit eksisterer mellom ansatte og ledelse, og enda viktigere, mellom bedrift og kunder, vil virksomheten blomstre.

Dubois skriver videre at “behovet for å bygge og dyrke solide relasjoner er viktig, ikke bare for suksess, men også for å overleve. Solide relasjoner utvikles over tid gjennom tillit. Mens de fleste andre deler av en virksomhet vil kreve en eller annen form for måling, er tillit vanskelig måle. Men effekten av manglende tillit kan være tydelig, med blant annet misfornøyde kunder, tapt fortjeneste og handelsavtaler kan veien videre bli svært kostbar for bedriften.” I den samme artikkelen, sier Charles H. Green, grunnlegger og administrerende direktør i et tillitsfokusert rådgivningsfirma i USA at “en organisasjon som har et høyt kulturelt nivå av tillit må oppføre seg på en troverdig måte, i tillegg til at de må kunne stole på andre.


Tillit som en ressurs for økonomien

Tidligere i år utarbeidet nordisk ministerråd en rapport med tittelen 'Trust - The Nordic Gold' som viste at “i et økonomisk omfang, vil sosial tillit redusere transaksjonskostnader i økonomien, for eksempel kostnader knyttet til å sikre at en avtale er oppfylt.” Forskningen tyder på at et høyt nivå av sosial tillit kanskje er den viktigste ressursen for et samfunns økonomi.

Rachel Botsman, en australsk forsker som underviser ved Universitet i Oxford, fortalte EUobserver at “de nordiske landene forstår at tillit er en valuta som kan få enorme økonomiske, politiske og sosiale fordeler.”

Som vist i The World Happiness Report, har land med høye nivåer av tillit en tendens til å ha høyere livskvalitet. Tillit og troverdighet er tegn på et velfungerende samfunn både i vårt personlige liv og i arbeidslivet.


Så hvem stoler du på?

Trust In Media-undersøkelsen fra 2017 gjennomført av den europeiske kringkastingsunionen (EBU) viste at Danmark, Sverige og Finland var tre av de fem landene på topp som sa at de stolte på tradisjonell TV, radio og trykte medier i Europa.

Roberto Suarez, leder av EBU medieetterretningstjeneste sa at “det er betryggende at publikums nivå av tillit til medier er så sterk i de nordiske landene, og at den faktisk er økende over hele Europa." Suarez fortsatte med at det “i denne post-sannhetens verden, er det oppmuntrende å se at offentligheten kan skille mellom konkurrerende kilder til nyheter, og heller velger å sette sin lit til mer tradisjonelle medier.”

I en studie fra 2013, bestilt av Yorkshire Building Society Trust fra Storbritannia, der mer enn 2000 mennesker deltok, fant man at mindre enn halvparten av deltakerne i undersøkelsen stolte på sine naboer. Mer enn en fjerdedel av de spurte sa de ikke visste hvem naboen var.

I den samme britiske undersøkelsen, sier én av ti at de er skeptisk til nye folk som flytter inn i nabolaget, og 14 prosent oppga at de var mindre tillitsfulle til folk som kommer fra samfunn utenfor deres eget.

I USA har Pew Research Center gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2015, som viste at drøyt halvparten av amerikanere (52%) sier de stoler på alle eller de fleste av sine naboer.

Så hvem stoler du på, og hvordan er din tillit til ditt lands medier og ikke minst dine naboer?


Hvem ville du stole når det gjelder dine penger?

Tenk på hvordan du ser ulike forsikringsselskap og banker. Hvordan bestemmer du hvilket firma som er det rette for deg? Er det det samme selskapet som andre i din familie bruker? Er det basert på vurderinger fra andre kunder på Internett? Eller er det en venn sin anbefaling?

Uansett hvilke kriterier du legger til grunn, er det ikke et valg som er lett å ta. Du skal jo tross alt betro dine eiendeler til en tredjepart. I følge IBM-undersøkelsen fra 2015, er det bare 43 prosent av forbrukerne i USA som sier at de stoler forsikringsbransjen generelt. Når det gjelder bank, viser en annen amerikansk undersøkelse at 64 prosent av respondentene sa at deres primære bank har et godt image og omdømme. Likevel sa bare 37 prosent sa at bankene generelt er troverdige.

Interessant nok var det bare 52 prosent av de spurte som sa at de var “svært kunnskapsrike” når det gjaldt hvilke avgifter de ble belastet fra deres egen bank. Derfor må kundene bare stole på at deres bank "gjør det rette".

Ferratum Group, en ledende internasjonal pioner innen finansiell teknologi og mobile utlån, ble grunnlagt i Finlands hovedstad Helsingfors i 2005. Nordiske verdier som tillit, ærlighet, pålitelighet og bærekraft vil du kunne finne i hjertet av vår virksomhet.

Ferratum Bank p.l.c., en kredittinstitusjon lisensiert av Malta Financial Services Authority, gir et stort spekter av banktjenester til sine kunder, og er et datterselskap av Ferratum Group. Ferratum Bank p.l.c. har en europeisk lisens for kredittinstitusjoner som gjør at de kan gjennomføre regulerte transaksjoner som krever en banklisens i alle europeiske medlemsstater.

I Ferratum Bank tror vi at en transaksjon er mer enn bare en finansiell transaksjon - det er også en utveksling basert på gjensidig tillit. For å sitere Kenneth Arrow igjen: “Nesten alle kommersielle transaksjoner har i seg et element av tillit, særlig gjelder dette transaksjoner gjennomført over en viss periode”.


Felles fokus

Vi ønsker alle å føle oss trygge, kjenne tilknytning til et fellesskap, og å være en del av et system vi kan stole på.

Folk i de nordiske landene er villige til å betale høyere skatter for å støtte offentlige sosiale tjenester fordi de stoler på at andre ikke vil misbruke systemet. I begynnelsen av det nevnte innlegget publisert på ScienceNordic, sier Bo Rothstein at “vi kan finne en tydelig sammenheng mellom liten grad av korrupsjon og stor grad av tillit”.

Når Rothstein snakker om sosiale tjenester i Norden sier han til SSRN at “det er åpenbart at de landene som skårer høyest på sosial tillit også rangeres høyest når det gjelder økonomisk likestilling, nemlig de nordiske landene, i tillegg til Nederland og Canada. Disse landene har også til felles at de legger ned mye arbeid i å skape like muligheter, ikke minst med tanke tanke på regelverket rundt offentlig utdanning, helsevesen, arbeidsmuligheter og, fra nyere tid, likestilling.” I en artikkel publisert i Arbeidsliv i Norden sier Helge Skirbekk fra Lovisenberg Diakonale Høgskole at “tillit ikke skapte velferdsstaten, men velferdsstaten kan ikke eksistere uten tillit. Du kan ikke ha en velferdsstat hvis du ikke har tillit til at sosiale institusjoner faktisk virker, at politikere ikke er korrupt og at det er et fungerende rettsvesen.” Publisert i samme tidsskrift sier Sigrun Aasland fra Agenda, en ledende tenketank i Norge, at “tillit gjør at vi føler oss tryggere, sosiale relasjoner blir enklere, og vi benytter oss av sosiale institusjoner. Men det kommer ikke fra intet - det er et resultat av god politikk. Vi trenger felles møteplasser, og vi trenger å føle at vi har like muligheter. Tillit må brukes og vi kan ikke gå tom. Vi har mye tillit, men den må brukes”.

I Ferratum Bank tror vi på tillit og åpenhet. Det du ser, er det du får.

Blogg artikler er ikke juridisk informasjon og bør ikke sees som juridisk rådgivning. Du bør konsultere våre juridiske dokumenter og prisliste for spesifikk informasjon. For spørsmål, vennligst kontakt vår kundestøtte på support@ferratumbank.no